مزایده فروش بیست ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی- صنعتی

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
مزایده اجاره سالن سرپوشیده

موضوع مزایده: فروش بیست ودو قطعه زمین  با کاربری مسکونی- صنعتی به شرح جدول ذیل.

 

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

سهم شهرداری

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 146 200 100 مسکونی  باغ عمران 1.500.000.000 75.000.000
2 147 200 50 مسکونی  باغ عمران 750.000.000 37.500.000
3 148 200 50/15 مسکونی  باغ عمران 752.250.000 37.612.500
4 306 230 115 مسکونی  باغ عمران 2.300.000.000 115.000.000
5 485 180 58/1 مسکونی  باغ عمران 813.400.000 40.670.000
6 545 230 170 مسکونی  باغ عمران 3.400.000.000 170.000.000
7 562 230 115 مسکونی  باغ عمران 2.300.000.000 115.000.000
8 572 411 84 مسکونی  باغ عمران 2.016.000.000 100.800.000
9 639 5/298 37/5 مسکونی  باغ عمران 450.000.000 22.500.000
10 713 48/170 18/14 مسکونی  باغ عمران 181.400.000 9.070.000
11 719 21/236 93/77 مسکونی  باغ عمران 937.700.000 46.885.000
12 956 360 89 مسکونی  باغ عمران 1.424.000.000 71.200.000
13 977 360 55/56 مسکونی  باغ عمران 888.960.000 44.448.000
14 1019 15/341 74/59 مسکونی  باغ عمران 1.193.440.000 59.672.000
15 1076 230 57/5 مسکونی  باغ عمران 1.265.000.000 63.250.000
16 1081 319 45 مسکونی  باغ عمران 900.000.000 45.000.000
17 1425 230 115 مسکونی  باغ عمران 2.530.000.000 126.500.000
18 1490 230 113 مسکونی  باغ عمران 2.260.000.000 113.000.000
19 1495 230 46/84 مسکونی  باغ عمران 936.800.000 46.840.000
20 1670 248 85/06 مسکونی  باغ عمران 850.600.000 42.530.000
21 258 144 122 مسکونی  8 بهشت (اوقافی) 2.318.000.000 115.900.000
22 15 1133 110 صنعتی بلوار ابوترابی خیابان آزادگان 3.520.000.000 176.000.000

 

اسناد مزایده در ساعتهاي اداري روزهای غیر تعطیل، از تاريخ  1399/05/06 تا مورخ 1399/05/12 به فروش ميرسد.

– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : اقبالیه خیابان شهید ابوترابی ساختمان شهرداری اقبالیه   امورقراردادها.

– قيمت اسناد مزایده 200.000  ريال است که باید به حساب شماره 100829045615 نزد بانک شهر شعبه طالقانی قزوین  به نام شهرداری اقبالیه واریز نمایند .

– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت  14 مورخه 1399/05/23 ميباشد.

– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   شهرداری اقبالیه واحد دبيرخانه   ودرمرحله بعد ، اخذ رسيد .

– پيشنهادهاي واصله درساعت13مورخ  1399/05/26 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

                                                                                                                                  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *