24/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری اقبالیه

10/02/1401

گزارش تصویری از آغاز عملیات جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

05/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
05/02/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات محوطه سازی پارک سر رشته داری توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
31/01/1401

گزارش تصویری از جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
31/01/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر و محوطه مرکز بهداشت توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
21/01/1401

گزارش تصویری از خاکبرداری معابر زمین های باغ عمران جهت زیرسازی و جدول گذاری توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
17/01/1401

گزارش تصویری از استمرار عملیات آماده سازی و اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
16/01/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه