مزایده دو قطعه زمین با کار بری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع مزایده: فروش دو قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.   ردیف شماره قطعه مساحت کاربری آدرس قیمت پایه کل کارشناسی […]

اسناد مزایده سه دستگاه خودرو شهرداری اقبالیه – مهر1398

     موضوع : فروش سه دستگاه خودروی مزدا دو کابین شهرداری اقبالیه ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت […]

مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهر اقبالیه -مهر1398

موضوع : فروش یک قطعه زمین با کار بری تجاری در شهر اقبالیه  ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف شماره قطعه مساحت متر مربع کاربری […]

ثبت‌نام در مزایده دو دستگاه خودرو (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده     موضوع مناقصه:فروش دو دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت پایه کل […]

ثبت‌نام در مزایده فروش شش قطعه زمین با قابلیت تجاری،خدماتی و مسکونی (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده موضوع مناقصه: فروش شش قطعه زمین با کار بری مسکونی  ردیف شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – […]

ثبت نام در فراخوان مشارکت در سرمایه‌گذاری شهرخودرو

ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان پیگیری کدرهگیری   امکان دریافت اسناد فراخوان تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/03/21 می باشد.   شهرداري اقباليه در نظر […]

مزایده 6 قطعه زمین شهر اقبالیه

آگهی مزایده عمومی شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 729/5/ش مورخ 25/09/1397 و شماره 856/5/ش […]

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری   فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی با قابلیت تیدبل به تجاری شهرداری اقبالیه  به شرح جدول […]