عملکرد واحد خدمات شهری در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد خدمات شهری

عملکرد واحد املاک در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد املاک

عملکرد واحد اصناف در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اصناف

عملکرد واحد اجرائیات در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرائیات

عملکرد واحد اجرای احکام در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد اجرای احکام

عملکرد واحد فنی شهرسازی در شش ماهه سال 1397

عملکرد واحد شهرسازی

عملکرد واحد آتش نشانی در شش ماهه اول سال 1397

عملکرد واحد آتش نشانی

گزارش عملکرد واحد عمرانی در شش ماهه اول سال 1397