عملکرد واحد درآمد، شش ماهه اول 1402

ردیف ماه های سال 1402 مبلغ نقدی مبلغ دریافت چک مبلغ وصول چک جمع کل ماه 1 فروردین 18.537.464.172 2.843.654.659 4.668.983.322 26.050.102.153 2 اردیبهشت 14.146.934.651 1.332.335.000 […]

عملکرد واحد مالی، شش ماهه اول 1402

  درآمدها هزینه ها بدهی و کسورات درآمدعمومی و ارزش افزوده 730,388,447,087 حقوق ودستمزد 147,379,969,768 بستانکاران 111,274,417,761 عوارض اختصاصی 6,441,180,012 استفاده ازکالا و خدمات 154,743,902,652 کسورات […]

عملکرد واحد عمرانی، شش ماه اول 1402

ردیف نام  پروژه پیمانکار شماره قررداد تاریخ قرارداد مدت پیمان مبلغ قرارداد (ریال) پیشرفت فیزیکی مبلغ کارکرد (ریال) 1 جمع آوری زباله های سایت پسماند اجاره […]

عملکرد واحد اجرائیات، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 اخطارهای ساخت و ساز غیرمجاز 240 2 اخطارهای تعمیرات داخلی 35 3 اخطارهای گزارش ناظر 330 4 پرونده های ارسالی به […]

عملکرد واحد شهرسازی، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 بازدید های انجام شده 773 2 پاسخ به استعلامات 524 3 صدور دستور نقشه 36 4 صدور پروانه های احداث ( […]

عملکرد واحد قراردادها ، شش ماه اول 1402

قراردادها   ردیف شماره قرارداد تاریخ قرارداد پیمانکار عنوان پروژه مبلغ پیمان(ریال) مدت پیمان 1 402/38 1402/01/06 پایاب طرح منتخب اجرای کارهای باقیمانده محوطه داخلی میدان […]

گزارش عملکرد واحد قراردادها در سال 1401

برای مشاهده جزییات عملکرد واحد قراردادها اینجا کلیک کنید.

عملکرد واحد درآمد در سال 1401

عنوان ماه در سال 1401  مبلغ نقدی  مبلغ دریافت چک  جمع کل فروردین            5,030,920,398           2,717,799,955             7,748,720,353 اردیبهشت            8,067,758,212           1,316,614,750             9,384,372,962 […]
Skip to content