مزایده فروش سی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی شهر اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده پیگیری کدرهگیری موضوع مزایده: فروش سی و یک قطعه زمین با کار بری تجاری و مسکونی به شرح جدول ذیل […]

فروش 10 دستگاه از خودروهای مستهلک شهرداری اقبالیه

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 97/8048 مورخ 06/10/ 1397ده  (10) دستگاه ازخودروهای مستهلک خود را […]