عملکرد واحد فضای سبز، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد 1 عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر اقبالیه شامل : –          نظافت 176000 متر مربع به صورت روزانه. –          آبیاری 56000 متر […]

عملکرد واحد امور بانوان ، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد محل اجرا و دستگاه های همکار 1 مکاتبه با فرمانداری  و دفتر امور شهری استانداری ارائه گزارش  اجرایی ماده 5 تخفیف هزینه صدور […]

عملکرد واحد دبیرخانه، شش ماهه اول 1402

ردیف نامه های داخلی نامه های ارسالی نامه های دریافتی جمع کل 1 1194 2884 7282 11360

عملکرد واحد بایگانی، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 تعداد کل درخواستها 14772 2 تحویل پرونده به واحدها 15062 3 درخواستهای عودتی فعال 126 4 بررسی درخواست  های عودت داده […]

عملکرد واحد اداری، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 تبدیل وضع استخدامی نیروهای مشمول قانون ایثارگران 4 2 تعداد نیروهای بازنشسته کارگری و کارمندی 2 3 تبدیل وضع مستخدمین پیمانی […]

عملکرد واحد املاک ، شش ماهه اول سال 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 پاسخ به استعلامات نقل و انتقال 70 مورد 2 پاسخ به استعلامات قضایی 20 مورد 3 برداشت و مساحی قطعات مورد […]

عملکرد واحد اجرای احکام، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 پرونده های کمیسیون ماده 77 ارجاع شده به اجرای احکام 66 مورد 2 پرونده های ارسال شده به دفتر خانه جهت […]

عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده صد، شش ماهه اول 1402

نوع کمیسیون آرا جریمه آرا تخریب آرا قرار تعداد کل مبلغ کل (تومان) بدوی 107 44 52 203 2.109.000.000 تجدیدنظر 69 29 31 129 970.000.000 کل […]
Skip to content