عملکرد واحد درآمد، شش ماهه اول 1402

ردیف ماه های سال 1402 مبلغ نقدی مبلغ دریافت چک مبلغ وصول چک جمع کل ماه 1 فروردین 18.537.464.172 2.843.654.659 4.668.983.322 26.050.102.153 2 اردیبهشت 14.146.934.651 1.332.335.000 […]

عملکرد واحد مالی، شش ماهه اول 1402

  درآمدها هزینه ها بدهی و کسورات درآمدعمومی و ارزش افزوده 730,388,447,087 حقوق ودستمزد 147,379,969,768 بستانکاران 111,274,417,761 عوارض اختصاصی 6,441,180,012 استفاده ازکالا و خدمات 154,743,902,652 کسورات […]

عملکرد واحد عمرانی، شش ماه اول 1402

ردیف نام  پروژه پیمانکار شماره قررداد تاریخ قرارداد مدت پیمان مبلغ قرارداد (ریال) پیشرفت فیزیکی مبلغ کارکرد (ریال) 1 جمع آوری زباله های سایت پسماند اجاره […]

عملکرد واحد اجرائیات، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 اخطارهای ساخت و ساز غیرمجاز 240 2 اخطارهای تعمیرات داخلی 35 3 اخطارهای گزارش ناظر 330 4 پرونده های ارسالی به […]

عملکرد واحد شهرسازی، شش ماه اول 1402

ردیف شرح عملکرد تعداد 1 بازدید های انجام شده 773 2 پاسخ به استعلامات 524 3 صدور دستور نقشه 36 4 صدور پروانه های احداث ( […]

عملکرد واحد قراردادها ، شش ماه اول 1402

قراردادها   ردیف شماره قرارداد تاریخ قرارداد پیمانکار عنوان پروژه مبلغ پیمان(ریال) مدت پیمان 1 402/38 1402/01/06 پایاب طرح منتخب اجرای کارهای باقیمانده محوطه داخلی میدان […]
Skip to content