تعرفه های خدمات شهرداری اقبالیه در سال 1399

برای دریافت فایل هر کدام از تعرفه عوارض شهرداری اقبالیه طی سالهای ذیل رو دکمه مربوطه کلیک و دانلود نمایید.

تعرفه عوارض مصوب سال 1399

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1398

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1397