تعرفه های خدمات شهرداری اقبالیه

برای دریافت فایل هر کدام از تعرفه عوارض شهرداری اقبالیه طی سالهای ذیل رو دکمه مربوطه کلیک و دانلود نمایید.

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1403

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1402

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1401 

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1400 

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1399

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1398

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1397

 

Skip to content