تعرفه های خدمات شهرداری اقبالیه در سال 1399

برای دریافت فایل هر کدام از تعرفه عوارض شهرداری اقبالیه طی سالهای ذیل رو دکمه مربوطه کلیک و دانلود نمایید.

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1400 بخش اول

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1400 بخش دوم

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1399

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1398

 

تعرفه عوارض مصوب سال 1397