معرفی و شرح وظایف واحدها

02/04/1397

واحد خدمات شهری

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.   نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين […]
02/04/1397

واحد عمرانی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.   نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات […]
29/03/1397

شهردار

برآورده سازي نيازهاي مردمي و الزامات قانوني (شوراي شهر ، ذينفعان)    نظارت بر كيفيت و كميت امور واحدها    تعيين خط مشي كيفيت    ارائه […]
19/03/1397

واحد انفورماتیک

 نصب و تجهيز واحدهاي شهرداري به سيستم رايانه    بازسازي و استفاده از دستگاههاي قديمي    رفع اشكال و آموزشهاي مورد نياز واحدهاي شهرداري   تنظيم […]